วัดนาตุ้ม

รร.บ้านนาตุ้ม

ศาลาแปดเหลี่ยม
     

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง " ปอปั้น "
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
   
 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพน [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
แหล่งโบราณคดีบ้านนาตุ้ม [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 17 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 40 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ อบต.บ่อเหล็กลอง ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 18 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 48 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 4 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 59 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพ.ย.61(สขร) [ 4 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 49 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาตุ้ม [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 52 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 70 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนต.ค.61 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 70 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รอบ12เดือน)ประจำปี2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 66 
ผลการใช้จ่ายงบฯรอบ6เดือน [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 60 
งบการเงินประจำปี 2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 61 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 24 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 76 
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 62 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 72 
ประกาศประกวดราคาซื้อ [ 22 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 68 
ประกาศราคากลาง [ 22 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 77 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 [ 14 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 63 
     
อบต.เตาปูน ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปปช.) [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.สอง วันท้องถิ่นไทย [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
ทต.สอง ประชุมสภาเทศบาลตำบลสอง [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
ทต.ทุ่งโฮ้ง [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรังเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ที่ 4 และห [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.กาญจนา โครงการเปลี่ยนขยะเป็นกองบุญเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างสนามเด็กเล่น \"ค่ายกล SPID [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.เตาปูน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าง [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านเหล่า [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านเหล่า โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 4 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเหล่า ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านเหล่า ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง โ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านเหล่า ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัด [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านเหล่า โครงการหมู่บ้านนำร่องต้นแบบ ลดละเลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร บ้านเหล่าเหนือ หมู่ 9 [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าข้าม ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งน้าว คุณลักษณะเฉพาะ Spec และราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งน้าว เปิดเผยราคากลางจีดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่าข้าม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขวัญ อบต.ท่าข้าม รับสมัครเด็กเข้าเตรียมความพร้อม [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.ทุ่งแล้ง โครงการอบรมฝึกอาชีพตำบลทุ่งแล้ง กิจกรรมการประดิษฐ์ตุงล้านนา ภูมิปัญญาชาวเหนือ [ 15 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
     
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9 สน.บถ.  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1047 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ศส. มท 0806.2/ว1048  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1045  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/5239-5242 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว1046 [เอกสารแนบ]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 สน.คท. มท 0808.2/5163-5238 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 3 สน.คท. มท 0808.2/5089-5162 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งแบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดมาตรฐานเกษตรปลอดภัย โครงการร่วมใจ สร้างตลาด อาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1041 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2]  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (หลักสูตร English Class of Tomorrow : CEFR) กศ. มท 0816.3/ว1028  [ 15 มี.ค. 2562 ]
แจ้งประกาศ (การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น) ประจำปี 2561 และแจ้งกำหนดการพิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1017  [ 15 มี.ค. 2562 ]
เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูลในระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1029  [ 15 มี.ค. 2562 ]
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1673  [ 14 มี.ค. 2562 ]
การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ สน.คท. มท 0808.2/ว1003  [ 14 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งหนังสือ (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาได้อย่างไร) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว999 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว1008  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1002  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรวิทยากรอาสาสมัครการช่วยชีวิต โครงการ (มหาดไทยร่วมเครือเจริญโภคภัณฑ์ให้ความรู้การช่วยเหลือขั้นพื้นฐาน) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว988  [ 13 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1000  [ 13 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สน.คท. มท 0808.2/4796-4842 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มี.ค. 2562 ]
 
           
   
 
 


จ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนเดือน ก.ย.61 โดยวิธีเฉ [ 31 ส.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป) 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]จ้างจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้อนมศพด.เดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้อนมโรงเรียนเดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมารักษาความปลอดภัยเดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเ [ 29 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเ [ 29 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาปฏิบัติงานแผนที่ภาษีเดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉ [ 29 มิ.ย. 2561 ]

 
 
 
พร.0023.2/ว1065 เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูล ในระบบศศุนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 16 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว147-15มีค62 อนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้ [ 15 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.5/ว146 แจ้งโอนเงิน อปท. [ 13 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.2 แบบตอบรับ คู่มือระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการบริหารงานบุคคลครู ฯ [ 14 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว1041 แนวทางการปฎิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562แผนงานบูรณาการ [ 14 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ว1029 ขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดสถานที่ เพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ [ 13 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว145 ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษา และผู้อำนวยการส [ 13 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.3/ว1021 การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ  [ 13 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.4/ว1015 การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการภ [ 12 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.3/3689 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน [ 12 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว1014 1-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม [ 12 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว1014 2-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม [ 12 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว1014 3-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม [ 12 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว1014 4-การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติม [ 12 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว1010 แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ [ 14 มี.ค. 2562 ]     
พร0023.1/ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 12 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.5/ว964 ดำเนินการนำส่งเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนา [ 11 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.4/ว3614 แจ้งเลื่อนการประชุม [ 11 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว141 1-แจ้งโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที [ 11 มี.ค. 2562 ]   
พร0023.3/ว141 2-แจ้งโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มจังหวัด การศึกษาท้องถิ่นที [ 11 มี.ค. 2562 ]   
 
 
 
   
 
โอนย้าย (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 7513  ตอบ 16  
เชิญชวนพ่อ แม่พี่น้องศรัทธานาบุญ แอ่วงานตานสลากวัดนาตุ้มประจำปี 2554 (28 ส.ค. 2561)    อ่าน 1176  ตอบ 3  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 3398  ตอบ 0  
     
อบต.น้ำชำ \'สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (16 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา เกมยิงปลาสุดเพลิน (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การเก็บขยะ ของ อบต ท่าข้าม (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 64  ตอบ 2
อบต.น้ำเลา สล็อตออนไลน์ฟรีเครดิต (14 มี.ค. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา สล็อตได้เงินจริงที่ยอดที่สุด (14 มี.ค. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง สล็อตสุดแสนมหัศจรรย์ (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา สล็อตแสนมหัศจรรย์ (12 มี.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ สล็อตจ่ายง่าย (12 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เล่นเกมยิงปลาสนุกไม่มีเบื่อ (11 มี.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า การประชาสัมพันธ์ (28 ก.พ. 2562)    อ่าน 31  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม กีฬาห่วยๆ (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 106  ตอบ 0
อบต.ป่าสัก สอบถามตำแหน่งว่าง (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 50  ตอบ 0
ทต.แม่ลานนา พรรคนี้หน้าคุณเป็นอย่างไร สดใสเหมือนเดิมหรือไม่ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 40  ตอบ 0
อบต.บ้านเหล่า แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีอะไรบ้างครับ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 57  ตอบ 0
อบต.น้ำเลา สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 33  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น ประกาศเทศบาลตำบลวังชิ้น (12 ก.พ. 2562)    อ่าน 59  ตอบ 0
ทต.วังชิ้น รับโอน(ย้าย) (11 ก.พ. 2562)    อ่าน 94  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 ธ.ค. 2561)    อ่าน 112  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ รับทำโมเดล (5 ธ.ค. 2561)    อ่าน 104  ตอบ 0
อบต.น้ำชำ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 พ.ย. 2561)    อ่าน 69  ตอบ 0
   
       
   
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ่อเหล็กลอง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด