หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 

วัดนาตุ้ม

รร.บ้านนาตุ้ม

ศาลาแปดเหลี่ยม
     

ผลิตภัณฑ์จากไม้มะม่วง " ปอปั้น "
     
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2553
 
 
 
 
 
   
 
รายงานการกำกำติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 11 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 10 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามโครงการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างปิดภาคเรีย [ 8 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 73 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 [ 1 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือก [ 28 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 76 
ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 77 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงา [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 78 
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพน [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 84 
แหล่งโบราณคดีบ้านนาตุ้ม [ 1 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 129 
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 126 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนสุขภาพ อบต.บ่อเหล็กลอง ครั้งที่ 1/2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 78 
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 [ 28 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 115 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 [ 13 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 108 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต [ 4 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 122 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพ.ย.61(สขร) [ 4 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 147 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาตุ้ม [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 167 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 19 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 172 
สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.1)เดือนต.ค.61 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 140 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รอบ12เดือน)ประจำปี2561 [ 14 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 126 
     
อบต.แม่ทราย โครงการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำป [ 15 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ดอนมูล การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ทุ่งแค้ว ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.หนองม่วงไข่ ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยจ้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองม่วงไ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ทต.ทุ่งโฮ้ง โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล. ลำเหมืองลึก(ข้างโรงสีข้าว นายจำลอง ทองคำโฮ้ง ถึงที [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ทุ่งแค้ว ประชาสัมพันธ์การประกาศการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่องค์การบริ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ทุ่งแค้ว ประชาสัมพันธ์การประกาศนโยบายลด ละเลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารขององค์การบริหารส่ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซื้อกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.แม่คำมี รายงานการจัดทำผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.แม่คำมี เดินรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.น้ำเลา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเลาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.ต้าผามอก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านปง ตำบลต้า [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ทุ่งแล้ง ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assess [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ทุ่งแล้ง รายงานการตรวจสอบงบการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ประจ [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ช่อแฮ โรงเรียนอนุบาลฯประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสื่อการสอน ฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.ห้วยหม้าย [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.เหมืองหม้อ ประกาศราคากลางงานปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอ [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
อบต.กาญจนา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 62 [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.กาญจนา สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 62 [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.เด่นชัย กิจกรรมวันมาฆบูชา [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 12 
     
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2325 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2313  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. 0810.6/ว3526  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562 กพส. มท 0810.2/ว2310  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว2300  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบบ ตำแหน่งครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ. 2561 สน.บถ. มท 0809.4/ว23 [แบบบันทึกฯ] [ตัวอย่าง]  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด กศ. มท 0816.2/ว2297  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว2295  [ 12 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2267 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3./ว2282  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ?แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน? กสว. มท 0820.2/ว2275  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561 กสธ. มท 0819.2/ว2276  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด กสธ. มท 0819.2/ว2277  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2278  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 2/2561 กพส. มท 0810.7/ว2272  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว2273 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กพส. มท 0810.7/ว2274 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2280  [ 11 มิ.ย. 2562 ]
 
           
   
 
 


จ้างติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2562 ]จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน (กองช่าง ,สำ [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเ [ 6 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ศพด. ประจำเดือน มิ.ย.62 โดยวิธี [ 5 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนเดือน มิ.ย.62 โดยวิธีเฉพาะ [ 5 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการรับส่งนักเรียนเดือน ก.ย.61 โดยวิธีเฉ [ 31 ส.ค. 2561 ]ซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป) 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ค. 2561 ]จ้างจัดหาหนังสือพิมพ์เดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้ากองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้อนมศพด.เดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]ซื้อนมโรงเรียนเดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมารักษาความปลอดภัยเดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเ [ 29 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมารถรับส่งนักเรียนเดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉพาะเ [ 29 มิ.ย. 2561 ]จ้างเหมาปฏิบัติงานแผนที่ภาษีเดือน ก.ค.61 โดยวิธีเฉ [ 29 มิ.ย. 2561 ]

 
 
 
พร0023.5/ว2472 เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรว [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2479 หลักเกณฑ์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2469 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา  [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.1/ว306 แจ้งให้ข้าราชการในสังกัดเข้าศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2445 การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรับกา [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว2442 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว302 แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถจัดซื้อยาตามราคากลางที่คณะกรรมการพัฒ [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว301 หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว2440-11มิย62] การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป  [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว2445 การจัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรับกา [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว305 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำสรุปผลการประเมินตามแบบสรุปผลการประเมินตนเอง ฯ [ 11 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/ว303 เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กให้แล้วเสร็ [ 10 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว300 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.2/ว2436 แผนปฏิบัติการและมาตรการดำเนินโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ [ 10 มิ.ย. 2562 ]     
ร0023.5/ว2435 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษ [ 10 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.5/ว2432 รายงานผลการดำเนินงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.3/7636 แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืนเพิ่มเติม [ 10 มิ.ย. 2562 ]     
พร0023.4/ว2411 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.2/262 ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกทันตาภิบาล [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
พร0023.1/ว299 โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ 2562 [ 7 มิ.ย. 2562 ]   
 
 
 
   
 
โอนย้าย (5 พ.ย. 2561)    อ่าน 7942  ตอบ 16  
เชิญชวนพ่อ แม่พี่น้องศรัทธานาบุญ แอ่วงานตานสลากวัดนาตุ้มประจำปี 2554 (28 ส.ค. 2561)    อ่าน 1321  ตอบ 3  
เงินโบนัส ถูกเรียกคืนจะทำอย่างไร (4 ก.พ. 2560)    อ่าน 3518  ตอบ 0  
     
อบต.ป่าสัก แหล่งท่องเที่ยวตำบลป่าสัก อ่างเก็บน้ำแม่กระต๋อม(ต้นน้ำสรอย) (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 928  ตอบ 2
อบต.แม่คำมี อบต.แม่คำมี รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล จำนวน 4 ตำแหน่ง (14 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1424  ตอบ 8
อบต.ตำหนักธรรม ขอให้ปรับปรุงถนนสาธารณะในเขตตำหนักธรรม (14 มิ.ย. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.แม่ยางตาล ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ตำหนักธรรม ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (13 มิ.ย. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
ทต.ช่อแฮ ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 6  ตอบ 0
ทต.แม่ปาน ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (12 มิ.ย. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.เด่นชัย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง อยากเล่นหวย ลงทุน 1 บาทก็เล่นได้ (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง อยู่บ้าน ว่างงาน อยากมีรายได้เสริม (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง เงิน 1 บาท ลุ้นรับ 50,000 บาท (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง เงิน 1 บาท ลุ้นรับ 50,000 บาท (11 มิ.ย. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.สอง goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
อบต.หัวทุ่ง Promotion one2bet.com “สมัครสมาชิกใหม่ รับฟรีโบนัส” สูงสุด 1,000 ต่อวัน (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ต้าผามอก ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่น เดิมพันกีฬาระดับโลก (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.แม่ทราย ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (7 มิ.ย. 2562)    อ่าน 12  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 42  ตอบ 0
ทต.ห้วยหม้าย ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 62  ตอบ 0
อบต.ท่าข้าม การใช้ยาฆ่าหญ้าในชุมชน (10 พ.ค. 2562)    อ่าน 134  ตอบ 1
อบต.กาญจนา ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ 2 (7 พ.ค. 2562)    อ่าน 64  ตอบ 0
   
       
   
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ อบต.บ่อเหล็กลอง ในระดับใด
  มากที่สุด
  มาก
  ปานกลาง
  น้อย
  น้อยที่สุด