พร.0023.2/ว1065 เร่งรัดและติดตามการบันทึกข้อมูล ในระบบศศุนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ  [ 16 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว147-15มีค62 อนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.5/ว146 แจ้งโอนเงิน อปท.  [ 13 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.2 แบบตอบรับ คู่มือระเบียบกฏหมายและหนังสือสั่งการบริหารงานบุคคลครู ฯ  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว1041 แนวทางการปฎิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.  [ 14 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2054